חיפוש דרך Google.co.il

סדר כתיבת טקסט מנוקד:
אות; דגש, אם יש; נקודת שין או סין (לשין ימינית או שין שמאלית), אם יש; תנועה.

הערה:  לחפש מילה בהוספות לפניה ולאחריה, יש להוסיף כוכבייות (*); למשל, לכתוב "*שבת*" כדי למצוא גם "ובשבת" או "שבתו" או "בשבתותיכם", ולא רק "שבת" בלבד.  אפשר גם להוסיף * בתוך מילה לחפש מילה בהוספות בפנים; למשל, לכתוב *פ*ע*ל* כדי למצוא כל מילה שיש אותייות פ'ע'ל' בתוכה בסדר הזה, בין בלי ניקוד בין עם ניקוד.  לחפש מילה בתוספת אות אחת בלבד, יש להוסיף סימן שאלה (?) במקום התוספת.  "כל האתר" עדיין אינו כולל את מקורות תורה שבעל פה (משנה, תוספתא, ירושלמי, ובבלי) ואת התנ"ך עם טעמי המקרא.

יש לך שאלה או הערה?

Machon Mamre:
Hebraeische Tastatur zur Suche in FreeFind
Heilige Schrift im Hebräischen Original durchsuchen

חיפוש בעברית דרך FreeFind.com

שוואין:
תנועות:
עזרים:
       

Search powered by FreeFind.

Dieser Keyboard ist geeignet zum Eintippen kurzer Sätze oder einzelner Wörter, die dann per "Copy und Paste" in ein anderes Textverarbeitungsprogramm übernommen werden können. Wir bedanken uns beim Jerusalemer Machon Mamre für dieses Skript.